Telephone Directory

Name Designation Contact
Shri S.K. Pattanayak Managing Director 011- 24368066
Shri Niraj Kumar Director Finance 011- 24369789
Shri S.K. Ajmani GGM (Fin.) - I 011- 24368068
Shri S. Radhakrishnan GGM (Fin.) - II 011- 24368069
Shri A.  Samantaray JGM (Fin.) 011- 24368070
Shri V.B. Shirode DGM(Law) & CS 011- 24369766-69
Shri Ankush Khurana Manager (Fin.) 011- 24369766-69
Shri. Anup Kumar Dubey Deputy Manager 011- 24369766-69
Smt. Nithya Vardharajan Asst. Manager 011- 24369766-69
Shri. Rajat Bhandari Asst. Manager 011- 24369766-69
Ms. Shruti Suresh Asst. Manager 011- 24369766-69

CVO Details

Dr. Madhukar Sinha , EDF (C) Railway Board, Phone: 011-2385012